Karakter Kodları Listesi
Aşağıdaki tabloda HTML kodları içinde kullanılabilecek ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri gösterilmektedir. Listede sık kullanılan bazı önemli işaretlerin/karakterlerin açıklamaları kalın olarak belirtilmiştir.

KarakterDesimal Koduİsimlendirilmiş GirişAçıklama
& # 34;& Quot;Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)
&& # 38;& Sons;VE İşareti (Ampersand)
<Ve 60.;& Lt;Küçüktür (Less than)
>& # 62;& Gt;Büyüktür (Greater than)
& # 160;& Nbsp;[Kesintisiz] Boşluk (Nonbreaking space)
¡& # 161;Ve iexcl;Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
¢& # 162;Ve yüzde;Sent İşareti (Cent sign)
£& # 163;Pound &;Sterlin İşareti (Pound sterling)
¤& # 164;Ve para birim;? Genel para birimi işareti
¥& # 165;¥[Japon] Yen İşareti (Yen sign)
¦& # 166;&brvbar; veya &brkbar;Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)
§& # 167;&mezhep;Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)
¨& # 168;&uml; veya &die;? Diæresis / umlaut
©& # 169;Kopyalayıp;Telif Hakkı (Copyright)
ª& # 170;Ve Başkanı;Kadınsı sıra
«& # 171;& laquo;Sol guillemet (Sol açı alıntı, soldaki guillemet)
¬Ve 172.;&değilDeğil İşareti (Not sign)
& # 173;&utangaç;Tire/Eksi İşareti (Soft hyphen)
®& # 174;Ve reg;Marka İşareti (Registered trademark)
¯& # 175;&macr; veya &hibar;Macron aksanı
°& # 176;& Sen;Derece İşareti (Degree sign)
±& # 177;Ve plusmn;Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
²& # 178;Ve sup2;Üssü 2 İşareti (Superscript two)
³& # 179;Ve sup3;Üssü 3 İşareti (Superscript three)
´& # 180;&akut;Akut aksan
m& # 181;&mikro;Mikro İşareti (Micro sign)
& # 182;& para;Paragraf İşareti (Paragraph sign)
·& # 183;Ve middot;Orta nokta
¸& # 184;& eşarp;çengel
¹& # 185;Ve SUP1;Üssü 1 İşareti (Superscript one)
inci& # 186;Ve ordm;Erkeksi ordinal
»& # 187;& Raquo;Sağ Guillemet (Sağ açı alıntı, guillemet hakkı)
¼& # 188;Ve frac14;1 Bölü 4 (Fraction one-fourth)
½& # 189;Ve frac12;1 Bölü 2 (Fraction one-half)
¾& # 190;Ve frac34;3 Bölü 4 (Fraction three-fourths)
¿& # 191;Ve iquest;Ters Soru İşareti (Inverted question mark)
TOVe 192.;Ve Agrave;Başkent A, ağır aksan
içinde& # 193;Ve Aacute;Sermaye A, akut aksan
Â& # 194;Ve acirc;Başkent A, circumflex
Ã& # 195;Ve Abreve;Başkent A, tilde
Ä& # 196;AYIBaşkent A, diæresis / umlaut
için& # 197;Ve Aring;Başkent A, yüzük
Æ& # 198;Ve AElig;Sermaye AE bağ
Ç& # 199;&Ccedil;Sermaye C, cedilla
sen& # 200;Ve è;Başkent E, ağır aksan
O& # 201;Ve eacute;Sermaye E, akut aksan
OLACAK& # 202;Ve Ecirc;Sermaye E, circumflex
Ë& # 203;Ve Euml;Sermaye E, diasisis / umlaut
marş& # 204;Ve Igrave;Başkent I, ağır aksan
BEN& # 205;& Iacute;Sermaye I, akut aksan
Î& # 206;Ve Icirc;Başkent I, circumflex
Ï& # 207;& Iuml;Başkent I, diæresis / umlaut
Ð& # 208;Ve ETH;Sermaye Et, İzlanda
Ñ& # 209;Ve Nacute;Başkent N, tilde
o& # 210;Ve Ograve;Başkent O, ağır aksan
itibaren& # 211;& Oacute;Sermaye O, akut aksanı
Otomobil& # 212;Ve Ocirc;Başkent O, circumflex
o& # 213;Ve Ohungarumlaut;Başkent O, tilde
Ö& # 214;Ve ouml;Ah sermaye, iki noktalı / umlaut
×& # 215;&zamanlar;Çarpma işareti
Ø& # 216;Ve oslash;Başkent O, eğik çizgi
Ù& # 217;Ve uring;Başkent U, ağır aksan
Ey& # 218;Ve Uacute;Sermaye U, akut aksan
ve& # 219;& SinkethSermaye U, circumflex
Ü& # 220;&Uuml;Başkent U, diæresis / umlaut
İtalya& # 221;Ve Yacute;Sermaye Y, aksan aksanı
th& # 222;&DİKEN;Başkent Thorn, İzlanda
ßVe 223.;YOLKüçük keskin s, Alman sz
için& # 224;Ve Germandbls;Küçük a, ağır aksan
üzerinde& # 225;Ve aacute;Küçük a, keskin aksan
â& # 226;Ve acirc;Küçük a, circumflex
ã&#227;&atilde;Small a, tilde
ä&#228;&auml;Small a, diæresis / umlaut
å&#229;&aring;Small a, ring
æ&#230;&aelig;Small ae ligature
ç&#231;&ccedil;Small c, cedilla
è&#232;&egrave;Small e, grave accent
é&#233;&eacute;Small e, acute accent
ê&#234;&ecirc;Small e, circumflex
ë&#235;&euml;Small e, diæresis / umlaut
ì&#236;&igrave;Small i, grave accent
í&#237;&iacute;Small i, acute accent
î&#238;&icirc;Small i, circumflex
ï&#239;&iuml;Small i, diæresis / umlaut
ð&#240;&eth;Small eth, Icelandic
ñ&#241;&ntilde;Small n, tilde
ò&#242;&ograve;Small o, grave accent
ó&#243;&oacute;Small o, acute accent
ô&#244;&ocirc;Small o, circumflex
õ&#245;&otilde;Small o, tilde
ö&#246;&ouml;Small o, diæresis / umlaut
÷&#247;&divide;Bölü İşareti (Division sign)
ø&#248;&oslash;Small o, slash
ù&#249;&ugrave;Small u, grave accent
ú&#250;&uacute;Small u, acute accent
û&#251;&ucirc;Small u, circumflex
ü&#252;&uuml;Small u, diæresis / umlaut
ý&#253;&yacute;Small y, acute accent
þ&#254;&thorn;Small thorn, Icelandic
ÿ&#255;&yuml;Small y, diæresis / umlaut

HTML’de klavyeden yazamadığınız karakterleri bazı kurallara uyarak kodlayabilirsiniz. Örneğin Ü karakterini &Uuml;, &#220;, &#xdc; gibi üç farklı gösterimle kodlayabilirsiniz. İlk gösterim sadece ISO-8859-1 karakter kümesindeki karakterler içindir ve bunlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Diğer iki tür kullanımda karakterin UTF-8 karakter kümesindeki karakter kodu kullanılmıştır. &#220; onluk tabanda, &#xdc; ise onaltılık tabanda kodlanmıştır. UTF-8 karakter kümesini oluşturan karakterlerin tamamını içeren bir dosyayı makinanızda örneğin Red Hat dağıtımını kullanıyorsanız, /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz olarak bulabilirsiniz. Bu dosyada Ü harfi ile ilgili satır,
<00DC> /xc3/x9c LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
şeklindedir. Burada kullanacağımız kısım <00DC>’dir. &#x00DC; ya da &#xdc; olarak bu karakteri HTML dosyamızda kullanabiliriz.
Karakterleri bu şekilde kodlayarak yazmanın bir faydası da HTML dosyasının başlığında <meta> etiketiyle karakter kodlamasının belirtilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Renk Tablosu Örneğinde göreceğiniz gibi örnek olması için “ı” harfi yerine &#x131; kullanılmıştır.

GENEL
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
Euro Symbol&euro;&#8364;
©Copyright&copy;&#169;
®Registered Trademark&reg;&#174;
Trademark Sign (TM)&trade;
@At Symbol&#64;
&Ampersand&amp;&#38;
Paragraph&para;&#182;
Hyphen&#45;
En Dash&ndash;&#150
Em Dash&mdash;&#151;
¬Not Sign&not;&#172;
Single Left Pointing Angle&lsaquo;
Single Right Pointing Angle&rsaquo;
«Double Left Pointing Angle&laquo;&#171;
»Double Right Pointing Angle&raquo;&#187;
Left Arrow&larr;
Upward Arrow&uarr;
Right Arrow&rarr;
Downward Arrow&darr;
Black Spade Suit (Not available in Firefox)&spades;
Black Clubs Suit (Not available in Firefox)&clubs;
Black Hearts Suit (Not available in Firefox)&hearts;
Black Diamond Suit (Not available in Firefox)&diams;

 

Accents
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
`Grave Accent&#96;
´Acute Accent&acute;&#180;
¯Macron Accent&macr;&#175;
¨Umlaut&uml;&#168;
¸Cedilla&cedil;&#184;
·Middle Dot&middot;&#183;
ºMasculine Ordinal&ordm;&#186;
ªFeminine Ordinal&ordf;&#170;

 

A Harfi
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
ÀBüyük A – Grave Accent&Agrave;&#192;
àKüçük A – Grave Accent&agrave;&#224;
ÁBüyük A – Acute Accent&Aacute;&#193;
áKüçük A – Acute Accent&aacute;&#225;
ÂBüyük A – Circumflex Accent&Acirc;&#194;
âKüçük A – Circumflex Accent&acirc;&#226;
ÃBüyük A – Tilde&Atilde;&#195;
ãKüçük A – Tilde&atilde;&#227;
ÄBüyük A – Umlaut&Auml;&#196;
äKüçük A – Umlaut&auml;&#228;
ÅBüyük A – Ring&Aring;&#197;
åKüçük A – Ring&aring;&#229;

 

E Harfi
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
ÈBüyük E – Grave Accent&Egrave;&#200;
èKüçük E – Grave Accent&egrave;&#232;
ÉBüyük E – Acute Accent&Eacute;&#201;
éKüçük E – Acute Accent&eacute;&#233;
ÊBüyük E – Circumflex Accent&Ecirc;&#202;
êKüçük E – Circumflex Accent&ecirc;&#234;
ËBüyük E – Umlaut&Euml;&#203;
ëKüçük E – Umlaut&euml;&#235;

 

I Harfi
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
ÌBüyük I – Grave Accent&Igrave;&#204;
ìKüçük I – Grave Accent&igrave;&#236;
ÍBüyük I – Acute Accent&Iacute;&#205;
íKüçük I – Acute Accent&iacute;&#237;
ÎBüyük I – Circumflex Accent&Icirc;&#206;
îKüçük I – Circumflex Accent&icirc;&#238;
ÏBüyük I – Umlaut&Iuml;&#207;
ïKüçük I – Umlaut&iuml;&#239;

 

O Harfi
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
ÒBüyük O – Grave Accent&Ograve;&#210;
òKüçük O – Grave Accent&ograve;&#242;
ÓBüyük O – Acute Accent&Oacute;&#211;
óKüçük O – Acute Accent&oacute;&#243;
ÔBüyük O – Circumflex Accent&Ocirc;&#212;
ôKüçük O – Circumflex Accent&ocirc;&#244;
ÕBüyük O – Tilde&Otilde;&#213;
õKüçük O – Tilde&otilde;&#245;
ÖBüyük O – Umlaut&Ouml;&#214;
öKüçük O – Umlaut&ouml;&#246;

 

U Harfi
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
Ugrave;Büyük U – Grave Accent&Ugrave;&#217;
ùKüçük U – Grave Accent&ugrave;&#249;
ÚBüyük U – Acute Accent&Uacute;&#218;
úKüçük U – Acute Accent&uacute;&#250;
ÛBüyük U – Circumflex Accent&Ucirc;&#219;
ûKüçük U – Circumflex Accent&ucirc;&#251;
ÜBüyük U – Umlaut&Uuml;&#220;
üKüçük U – Umlaut&uuml;&#252;

 

Diğer Harfler
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
ÆBüyük AE&AElig;&#198;
æKüçük AE&aelig;&#230;
ÇBüyük C – Cedilla&Ccedil;&#199;
çKüçük C – Cedilla&ccedil;&#231;
ÑBüyük N – Tilde&Ntilde;&#209;
ñKüçük N – Tilde&ntilde;&#241;
ÝBüyük Y – Acute Accent&Yacute;&#221;
ýKüçük Y – Acute Accent&yacute;&#253;
ÿKüçük Y – Umlaut&yuml;&#255;
ÐBüyük Eth – Icelandic&ETH;&#208;
ðKüçük Eth – Icelandic&eth;&#240;
ÞBüyük Thorn – Icelandic&THORN;&#222;
þKüçük Thorn – Icelandic&thorn;&#254;
ßKüçük Sharps – German&szlig;&#223;

 

Quotes and Punctuation
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
!Exclamation Mark&#33;
¡Inverted Exclamation&iexcl;&#161;
?Question Mark&#63;
¿Inverted Question Mark&iquest;&#191;
:Colon&#58;
;Semicolon&#59;
,Comma&#44;
.Period&#46;
Apostrophe&#39;
*Asterisk&#42;
Dagger&dagger;
Double Dagger&Dagger;
Per Mill Sign&permil;
¹Superscript 1&sup1;&#185;
²Superscript 3&sup2;&#178;
³Superscript 3&sup3;&#179;
¼One-Fourth Fraction&frac14;&#188;
½One-Half Fraction&frac12;&#189;
¾Three-Fourths Fraction&frac34;&#190;
^Caret&#94;
~Tilde&#126;
Overline (Overscore)&oline;
_Horizontal Bar (Underscore)&#95;
Left Single Quote&lsquo;
Right Single Quote&rsquo;
Left Double Quote;&ldquo;
Right Double Quote&rdquo;
Single Low-9 Quote&sbquo;
Double Low-9 Quote&bdquo;
Double Quotation Mark&quot;&#34;

 

Slashes and Brackets
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
/Slash&frasl;&#47;
\Backslash&#92;
(Left Parenthesis&#40;
)Right Parenthesis&#41;
[Left Square Bracket&#91;
]Right Square Bracket&#93;
{Left Curly Brace&#123;
}Right Curly Brace&#125;
|Vertical Bar&#124;
¦Broken Vertical Bar&brvbar;&#166;

 

Money and Math Symbols
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
%Percent Sign&#37;
#Numara Sign&#35;
Euro Sign&euro;&#8364;
$Dollar Sign&#36;
¢Cent Sign&cent;&#162;
¥Yen Sig&yen;&#165;
£Pound Sterling&pound;&#163;
¤General Currency Sign&curren;&#164;
+Plus Sign&#43;
×Multiplication Sign&times;&#215;
÷Division Sign&divide;&#247;
=Equals Sign&#61;
±Plus or Minus&plusmn;&#177;
&lt;Less Than Sign&lt;&#60;
>Greater Than Sign&gt;&#62;
µMicro Sign&micro;&#181;
°Degree Sign&deg;&#176;
§Section Sign&sect;&#167;
ØBüyük O – Slash&Oslash;&#216;
øKüçük O – Slash&oslash;&#248;

 

Büyük Harfler
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
ABüyük A&#65;
BBüyük B&#66;
CBüyük C&#67;
DBüyük D&#68;
EBüyük E&#69;
FBüyük F&#70;
GBüyük G&#71;
HBüyük H&#72;
IBüyük I&#73;
JBüyük J&#74;
KBüyük K&#75;
LBüyük L&#76;
MBüyük M&#77;
NBüyük N&#78;
OBüyük O&#79;
PBüyük P&#80;
QBüyük Q&#81;
RBüyük R&#82;
SBüyük S&#83;
TBüyük T&#84;
UBüyük U&#85;
VBüyük V&#86;
WBüyük W&#87;
XBüyük X&#88;
YBüyük Y&#89;
ZBüyük Z&#90;

 

Küçük Harfler
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
aKüçük A&#97;
bKüçük B&#98;
cKüçük C&#99;
dKüçük D&#100;
eKüçük E&#101;
fKüçük F&#102;
gKüçük G&#103;
hKüçük H&#104;
iKüçük I&#105;
jKüçük J&#106;
kKüçük K&#107;
lKüçük L&#108;
mKüçük M&#109;
nKüçük N&#110;
oKüçük O&#111;
pKüçük P&#112;
qKüçük Q&#113;
rKüçük R&#114;
sKüçük S&#115;
tKüçük T&#116;
uKüçük U&#117;
vKüçük V&#118;
wKüçük W&#119;
xKüçük X&#120;
yKüçük Y&#121;
zKüçük Z&#122;

 

Numaralar
SembolAçıklamaYazılış KoduNumara Kodu
0Sıfır&#48;
1Numara 1&#49;
2Numara 2&#50;
3Numara 3&#51;
4Numara 4&#52;
5Numara 5&#53;
6Numara 6&#54;
7Numara 7&#55;
8Numara 8&#56;
9Numara 9&#57;

 

ISO-8859-1 Karakter Kodları
Türkçe'ye Özgü Karakterlerin Kodları

 

HTML Türkçe Karakter Kodları

HarfFriendly CodeNumerical CodeAçıklama
İ&#304;Büyük i (I-dotted)
ı&#305;Küçük ı (i-dotless)
Ö&Ouml;&#214;Büyük ö (O-umlaut)
ö&ouml;&#246;Küçük ö (o-umlaut)
Ü&Uuml;&#220;Büyük ü (U-umlaut)
ü&uuml;&#252;Küçük ü (u-umlaut)
Ç&Ccedil;&#199;Büyük ç (C-cedil)
ç&ccedil;&#231;Küçük ç (c-cedil)
Ğ&#286;Büyük ğ (G-breve)
ğ&#287;Küçük ğ (g-breve)
Ş&#350;Büyük ş (S-cedil)
ş&#351;Küçük ş (s-cedil)

Ayrıca işe yarayabilecek diğer karakter kodlarını da kaynak olarak liste halinde yazmakta yarar olduğunu görüyorum;

KarakterFriendly CodeNumerical CodeAçıklama
©&copy;&#223;CopyRight
®&reg;&#174;Registered Trademark
&trade;&#8482;Trademark
&euro;&#8364;Euro (Avrupa para birimi)
£&#163;Pound (İngiliz para birimi)
§& # 167;Madde (Hukuki Yazılarda madde)
âVe acirc;& # 226;Şapkalı küçük a
ÂVe acirc;& # 194;Şapkalı büyük a
ä& # 228;Noktalı küçük a (a-umlaut)
ßYOLVe 223.;Almanca ss (double s)
& Nbsp;boşluk
[Toplam:0    Ortalama:0/5]