Özet:

e-İrsaliye Kılavuzu güncellenmiştir, söz konusu güncelleme ile yapılan değişikliklerin özeti kılavuz numaraları ile birlikte aşağıdaki gibidir.

Düzenlemeyi Yapan Kurum: GİB
Yürürlük tarihi:

16.07.2020

 • 9. E-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler – UBL-TR İrsaliye Versiyon 1.2 dokümanında belirtilen alanların zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
 • 13. E-İrsaliye Düzenlenme Süresi – Özel entegratörlerle çalışılması durumunda, entegratör sistemine iletilen e-İrsaliye ile sevkiyata başlanması yeterlidir değişikliği yapılmıştır. Entegratör firma ise, en fazla 15 dakika içerisinde imzalama işlemini tamamlanması gerekmektedir.
 • 15.5  Sevkiyatın Başlatıldığı Lokasyonda Altyapı Ve Teknik İmkânsızlıklar Nedeniyle e-İrsaliye Düzenlenmesinin Mümkün Olamadığı Hallerde Belge Düzeni – Matbu sevk irsaliyesinde yer alması gereken e-irsaliyeye ait bilgilere taşıyıcı (şoför ad soyad / TCKN) ve araç plaka bilgileri eklenmiştir. Düzenlenecek matbu sevk irsaliyesi bulunmaması durumunda malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma e-irsaliye belgesinin elektronik ortamda gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler (düzenleyicinin VKN/TCKN bilgisi ve E-irsaliye belge no) paylaşılacaktır.
 • 15.8  Hedeften Sistem Yanıtı Gelmediği (Alıcı Tarafından Sistem Yanıtı Dönülmediği) Durumda Sevkiyat İşlemleri – Özel entegratörlerle çalışılması durumunda, entegratör sistemine iletilen e-İrsaliye ile sevkiyata başlanması yeterlidir değişikliği yapılmıştır. Entegratör firma ise, en fazla 15 dakika içerisinde imzalama işlemini tamamlanması gerekmektedir.
 • 15.11  Müşterinin Ya Da Teslim Edilecek Mal Miktarının Sevkiyat Başlangıcında Bilinemediği Bazı Mal Sevkiyatlarında Ve Müşteriye Teslimat Gerçekleştirilirken, İnternet Ve Düzenleme Altyapısının Olmaması Durumunda İzlenecek Yöntem – Teknik imkansızlıklar nedeniyle e-irsaliyenin düzenlenemediği durumlarda üzerinde "e-İrsaliye'ye dönüştürülecektir" ibaresi ile taşıyıcı ve araç bilgisinin yazılacağı matbu sevk irsaliyesi düzenlenebilecektir. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyeleri en geç izleyen gün içerisinde "Matbudan" türünde e-irsaliye olarak da düzenlenmesi ve bu e-irsaliye belgesinin ilgili alanında matbu sevk irsaliyelerine ilişkin tarih, belge seri sıra no ve taşıyıcı ile araç plaka bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik imkansızlık durumu tevsik edilebilir olmalıdır.
 • 15.27 Konsinye Olarak Gönderilen Mallar İçin E-İrsaliyenin Ne Şekilde Düzenleneceği Ve Fatura Düzenleme Süresi Hususu – Konsinye teslimde mal gönderen tarafından e-irsaliye düzenlenmesi ve malların konsinye suretiyle gönderildiğinin e-irsaliye üzerinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 • 15.28 Aynı sevkiyatın kısmen karayolu kısmen de demiryolu ile yapıldığı durumlarda eİrsaliye Düzeni bölümü – "Delivery" alanının çoklanarak her güzergahın ayrı ayrı belirtilmesi durumunda tek bir e-irsaliye ile mal gönderiminin yapılması ve her sevkiyatta bu e-irsaliyenin kullanılabileceği belirtilmiştir.
 • 15.29 İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Uygulaması – e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler tarafından yapılan mal ihracatlarında e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda düzenlenecek e-İrsaliyeler, doğrudan yurtdışındaki müşteri adına düzenlenecektir. Bununla birlikte söz konusu müşterinin aynı zamanda Türkiye’de mukim bir mükellef olması durumunda ilgili mükellefin VKN ya da TCKN bilgileri, Türkiye’de mukim bir mükellef olmaması halinde ise VKN alanına "2222222222" girilmek suretiyle e-İrsaliye düzenlenecektir. Düzenlenen e-İrsaliye, müşterinin Türkiye’de mukim ve e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olması durumunda doğrudan ilgili mükellefe, diğer durumlarda ise GİB Sanal Alıcı’sına gönderilecektir " ifadesi belirtilmiştir.
 • 15.30 Taşıma sırasında e-İrsaliyenin kağıt çıktısının araçta bulundurulması durumunda matbaa baskılı ve seri sıra no.lu belgelerin kağıt çıktı olarak kullanımı hususu – e-İrsaliye kağıt nüshası olarak matbaa baskılı ve seri sıra no.lu belgelerin e-İrsaliye’de bulunması gerekli tüm bilgileri barındırması ve okunmasına engel teşkil etmemesi koşuluyla kullanılması mümkündür. 
 • 15.31 e-İrsaliyenin düzenlenmesi sırasında şoför, araç, fiili sevk zamanı bilgilerinin tam olarak bilinemediği durumda e-İrsaliye düzeni – Düzenlenecek e-İrsaliyede zorunlu olan bu alanların, e-İrsaliye’nin elektronik ortamda oluşturulması sırasında tam olarak bilinemediği durumlarda e-İrsaliye belgesi öncelikle TASLAK olarak kaydedilmeli ve sevkiyat başlangıcıyla birlikte eksik bilgiler taslak belgeye eklendikten sonra ONAYLAMA işlemine tabi tutulmalı ve Başkanlık sistemlerine gönderimi sağlanmalıdır. Taslak belgenin onaylanmamış halinin elektronik veya kağıt çıktısının hukuki geçerliği olmayıp, sevkiyat sırasında onaylanmış e-İrsaliye’nin elektronik veya kağıt çıktı halinin bulundurulması zorunludur.
 • 15.32 e-İrsaliyede bulunması gerekli ZORUNLU alanlar ile bu alanların eksik ya da hatalı düzenlenmesi durumu – Düzenlenen e-İrsaliyelerde söz konusu zorunlu alan bilgilerinin bulunmaması halinde bu belgeler geçersizdir.
 • 15.33 e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan nihai tüketicilere (mükellef olmayanlara) düzenlenen e-İrsaliyelerde alıcının TCKN bilgisini paylaşmak istemediği durumlarda uyulacak usul ve esaslar – e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan nihai tüketicilere (mükellef olmayanlara) düzenlenecek e-İrsaliyelerde müşterinin ad-soyad bilgilerine yer verilmesi ancak TCKN bilgisinin paylaşılmaması halinde ilgili alıcı VKN/TCKN alanına 11 adet 1 rakamı (11111111111) yazılacaktır.
 • 15.34 e-İrsaliyede şoförün TCKN bilgisi alanına 11111111111 yazılmasının mümkün olup olmadığı hususu – Şoför ad soyad ve TCKN bilgilerinin doğru yazılması gerektiği belirtilmiştir.
 • 15.35 Araca yükleme sırasında dökme mallar veya tartım işlemi yapılamayan mahiyetteki hurda vb. malların sevkiyat miktarı bilinemediği durumlarda e-İrsaliye düzeni – Tahmini miktar üzerinden mal miktarı bilgisine e-irsaliyede yer verilecek olup, sevkiyat sonucunda alıcıya fiili olarak teslim edilen miktar bilgileri e irsaliye yanıtı ile veya makbuz, tutanak, teslim tesellüm belgeleri ya da e-irsaliye kağıt çıktısı üzerinde teslim alan ve teslim edenin bilgileri ve bunların imzalarına yer verilerek fiili teslim miktarı belirtilebilecektir.
 • 15.36 e-İrsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra mevcut matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin durumu – Matbu kağıt irsaliyelerinin imha edilmesinin zorunlu olmadığı,  mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunlu olduğundan, mevcut matbu sevk irsaliyelerinden ihtiyaç miktarının bu amaçla bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, imha edilmek istenen matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin, bağlı olunan vergi dairesine başvurmak suretiyle, vergi dairesi tarafından bir tutanağa bağlanarak iptallerinin sağlanması gerekmektedir.

  • Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları sevkiyat başlangıcında bilinemeyen ve “Muhtelif Müşteriler” ibareli olarak sevkiyatı başlatılan “Sıcak Satış” işlemlerinde, müşteriye malların teslim anında e-İrsaliyenin teknik imkansızlıklar nedeniyle düzenlenemediği durumda nasıl bir yol izlenecektir? – Öncelikle muhtelif müşteriler ibareli e-irsaliye düzenlenecektir. Teslim anında e-fatura & e-arşiv fatura düzenlenmesi mümkün olmayan durumlarda teslimde bulunulan müşteriler adına muhtelif müşteriler adına düzenlenen e-irsaliyeye ilişkin bilgileri içeren yeni bir e-irsaliye düzenlenecektir.
 • E-İrsaliyenin teknik imkansızlıklar nedeniyle düzenlenememesi durumunda "e-irsaliye'ye dönüştürülecektir" açıklaması  ile “Muhtelif Müşteriler” adına düzenlenen e-İrsaliyeye ilişkin bilgilere yer verilen matbu (matbaa baskılı) sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bu sevk irsaliyesi üzerinde ayrıca zorunlu bilgi mahiyetinde olan taşıyıcı (şoför adı-soyadı, TCKN) ve araç pala bilgisinin de yazılması gerekmektedir. Bu sevk irsaliyesinin en geç izleyen gün içinde “MATBUDAN” türünde e-İrsaliye olarak da düzenlenmesi ve bu e-İrsaliyenin ilgili alanında, matbu sevk irsaliyesinin tarih ve seri-sıra no.su bilgilerine ayrıca yer verilmesi gerekmektedir.
 • 15.38 Çiftçilerden Alınan Çiğ Sütlerin Nakliyesinde e-İrsaliye Düzeni – e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler tarafından, çiftçilerden ya da süt üretim çiftliklerinden alınan süt ürünlerinin nakliyesi sırasında e-İrsaliye düzenlenmesi zorunlu olup teknik imkansızlık nedeniyle  ilgili lokasyonda düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumda her bir teslim alma ve nakliye işlemi için ayrı ayrı olmak üzere matbu sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliyeler üzerine “e-İrsaliyeye Dönüştürülecektir” ibaresi ile taşıyıcı(şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgisinin yazılması ve her bir matbu sevk irsaliyesinin izleyen iş günü içinde MATBUDAN tipinde e-İrsaliyeye dönüştürülmesi  gerekmektedir. Düzenlenen e-İrsaliyeler üzerinde matbu sevk irsaliyelerine ilişkin tarih, belge seri sıra no ve taşıyıcı ile araç plaka bilgilerine de yer verilmesi zorunludur.
 • 15.39 Tarladan Alınan Zirai Ürünlerinin Nakliyesinde e-İrsaliye Düzeni – Zirai ürünlerin çiftçilerden tarladan alınması ve tüccarın kendi veya başka bir işyerine nakledilmesi durumunda ve taşımanın da e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı tüccarın kendisi tarafından yapılması ya da yaptırılması halinde, sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi zorunludur. Teknik imkansızlık nedeniyle,  ilgili lokasyanda düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumda, nakliye işlemi için matbu sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliye üzerine “e-İrsaliyeye Dönüştürülecektir” ibaresi ile taşıyıcı(şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgisinin yazılması ve matbu sevk irsaliyesinin en geç izleyen gün içinde MATBUDAN tipinde e-İrsaliyeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Düzenlenen eİrsaliyeler üzerinde matbu sevk irsaliyelerine ilişkin tarih, belge seri sıra no ve taşıyıcı ile araç plaka bilgilerine de yer verilmesi zorunludur.

İlgili duyuru kılavuza ulaşmak için tıklayınız

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]